Odszkodowanie w kwocie brutto – kiedy się należy

Jeśli poszkodowana jest osoba fizyczna, czyli osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, a użytkująca samochód jedynie w celach prywatnych, wówczas należy się jej odszkodowanie w wysokości brutto – z uwzględnieniem podatku VAT. W przeciwnym razie – gdyby zostało wypłacone odszkodowanie w wysokości netto – poszkodowany musiałby dopłacić do naprawy szkody z własnej kieszeni. W przypadku osoby fizycznej, ubezpieczyciel nie ma więc prawa do zaniżenia odszkodowania o wartość podatku VAT. Podstawą prawną jest tutaj wyrok Sądu Najwyższego wskazujący, że osoba fizyczna nie ma możliwości odliczenia stawki VAT.

Jeśli kierowca będący osobą fizyczną otrzyma odszkodowanie bez podatku VAT, wtedy ma pełne prawo odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. W odwołaniu reklamacyjnym należy wystąpić o dopłatę różnicy pomiędzy kwotą brutto a netto.

Kim jest osoba fizyczna?

Kodeks cywilny nie zawiera definicji osoby fizycznej. Termin ten jest mimo wszystko powszechnie używany. Osobą fizyczną jest każdy człowiek, bez względu na wiek czy płeć. Z kodeksu cywilnego wynika, że człowiek, czyli osoba fizyczna ma:

  • Zdolność prawną od chwili urodzenia. Przez zdolność prawną rozumie się zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków. Zdolności prawnej nie można się zrzec.
  • Zdolność do czynności prawnych. Należy ją rozumieć jako możliwość nabywania praw i zaciągania zobowiązań. W polskim prawie jest ona stopniowana.

Osoba fizyczna uzyskuje najpierw ograniczoną, a następnie pełną zdolność do czynności prawnych. Precyzując:

  • Osoby, które ukończyły 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych
  • Z chwilą uzyskania pełnoletności osoba fizyczna uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych.

Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie nie mają zdolności do czynności prawnych.

Odszkodowanie bez podatku VAT – kiedy należy się odszkodowanie w wysokości netto?

Przedsiębiorcy będący zarejestrowanymi podatnikami VAT otrzymają tylko i wyłącznie odszkodowanie bez podatku VAT, pod warunkiem że pojazd jest w 100% wykorzystywany w celach zarobkowych. W ich przypadku odszkodowanie w wysokości brutto spowodowałoby wzbogacenie się. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy przedsiębiorca nie jest podatnikiem VAT lub wykorzystują pojazd jednocześnie w celach zawodowych jak i celach prywatnych. W tej sytuacji ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie wraz z podatkiem VAT.

Odszkodowanie pojazdu w leasingu - kiedy odszkodowanie z podatkiem VAT?

W przypadku szkody na pojeździe leasingowanym sprawa już nie jest taka prosta. Ubezpieczyciele często wypłacają odszkodowanie faktycznemu właścicielowi pojazdu w wysokości netto, czyli bez podatku VAT. Wówczas formalnym właścicielem pojazdu jest leasingodawca, który oddaje pojazd do używania leasingobiorcy. W świetle przepisów prawa cywilnego, w przypadku szkód powstałych na pojeździe, szkody powstają w majątku właściciela auta, czyli leasingodawcy, jednak bardzo często na mocy umowy, to jego użytkownik jest zobowiązany do naprawy wszelkich szkód. W tej sytuacji najlepiej wystąpić do Rzecznika Ubezpieczonych o opinię.

Ile czasu na odwołanie do ubezpieczyciela?

Jeśli nie zgadzasz się z wypłaconą, możesz w ciągu 3 lat odwołać się od decyzji. Po 3 latach roszczenia przedawniają się. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela można złożyć w formie pisemnej osobiście, listownie bądź drogę mailową. Dopuszczalne jest także złożenie reklamacji ustnie. Jednak nie warto z niej korzystać, ponieważ w przypadku sporu będziemy zobowiązani do udowodnienia, że ją złożyliśmy oraz jaką miała treść.

Jesteś profesjonalistą?

Zadbaj o widoczność. Zadbaj o więcej klientów. Zadbaj o swój sukces.

Zapytaj Eksperta