Wypadek niesprawnym służbowym autem?

Jeżeli pracownik jest delegowany przez swojego pracodawcę do wykonywania transportu drogowego, to obowiązują was przepisy ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, która weszła w życie 19 sierpnia 2023 r. Ta ustawa określa m.in. warunki zatrudnienia i wynagrodzenia delegowanych kierowców, a także ich prawa i obowiązki w razie awarii pojazdu lub wypadku drogowego.
Według tej ustawy, pracodawca ma obowiązek zapewnić delegowanemu kierowcy pojazd spełniający wymogi techniczne i bezpieczeństwa określone w przepisach prawa transportowego oraz zapewniający odpowiednie warunki pracy i odpoczynku kierowcy. Ponadto, pracodawca ma obowiązek pokrywać koszty naprawy pojazdu lub jego części, jeśli uszkodzenie pojazdu nastąpiło z winy pracodawcy lub z przyczyn niezależnych od kierowcy.


Możesz się powołać na art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, który stanowi, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niewłaściwego stanu technicznego pojazdu.


Jeśli natomiast pracodawca twierdzi, że to kierujący pracownik jest winny uszkodzenia pojazdu przez nieumiejętne lub nieostrożne prowadzenie, to może domagać się od pracownika zwrotu kosztów naprawy na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego, który reguluje odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy. Jednakże, aby to zrobić, musi najpierw wykazać, że kierujący działał umyślnie lub rażąco niedbale oraz że istnieje związek przyczynowy między działaniem a szkodą.
W każdym razie, w przypadku braku porozumienia z pracodawcom w tej sprawie, i w sytuacji kiedy pracownik uważa że zostały naruszone jego prawa jako delegowanego kierowcy, może się on wtedy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy, która jest uprawniona do kontroli warunków zatrudnienia i wynagrodzenia delegowanych kierowców oraz do podejmowania działań w przypadku stwierdzenia naruszeń. Można też skorzystać z pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego oferowanego przez różne organizacje i instytucje.

Jesteś profesjonalistą?

Zadbaj o widoczność. Zadbaj o więcej klientów. Zadbaj o swój sukces.

Zapytaj Eksperta