Kiedy otrzymasz świadczenie rehabilitacyjne?

Celem świadczenia rehabilitacyjnego jest umożliwienie osobie niezdolnej do pracy kontynuowania leczenia oraz rehabilitacji, kiedy okres pobieranego zasiłku chorobowego jest niewystarczający do odzyskania pełnej zdolności do pracy. Wtedy zgodnie z treścią art. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby i nie dłużej niż 182 dni.. Z kolei zgodnie z art. 18 ust. 1 świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy po ustaniu zasiłku chorobowego. Świadczenie to musi być pobierane nieprzerwanie przez cały okres jednej choroby. Pierwsza decyzja o przyznaniu świadczenia zazwyczaj wydawana jest na okres kilku miesięcy a następnie przedłużana.

Przesłanki do przyznania świadczenia rehabilitacyjnego to m.in.:

  • wyczerpanie okresu zasiłku chorobowego
  • niezdolność do podjęcia pracy
  • brak uprawnień do emerytury lub renty, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub do świadczenia przedemerytalnego
  • rokowania do powrotu do zdrowia i zdolności do pracy
  • pozytywne opinia lekarza orzecznika ZUS albo komisji lekarskiej ZUS co do możliwości odzyskania zdolności do pracy przez ubezpieczonego.

W sytuacji odmowy przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, ubezpieczonemu przysługuje prawo do odwołania w terminie 1-go miesiąca. Odwołanie należy złożyć do Sądu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wydał sporną decyzję.

Jesteś profesjonalistą?

Zadbaj o widoczność. Zadbaj o więcej klientów. Zadbaj o swój sukces.

Zapytaj Eksperta