Cennik usług Radców Prawnych

Wysokość wynagrodzenia radcy prawnego zależna jest od wielu czynników. Powszechną praktyką jest ustalanie rożnych stawek za różne rodzaje pracy. Każda dziedzina prawa ma swój własny stopień skomplikowania, wymaga od radcy prawnego różnego nakładu pracy i zaangażowania. Kancelaria raczej nie poda dokładnej wyceny, dopóki nie zakończy pracy nad sprawą. Trudno bowiem przewidzieć, jak długo może potrwać postępowanie i ile razy prawnik będzie musiał napisać pism procesowych lub ile razy stawić się w sądzie.

Zakaz reklamy cennika usług radców prawnych

Z uwagi na zakaz reklamowania cennika usług radców prawnych, a także na specyfikację każdej sprawy kancelarie nie zamieszczają na swoich stronach stawek w nich stosowanych, lecz pewną wskazówkę może stanowić Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r.). Przepisy powołanego rozporządzenia nie mają charakteru regulacji wyczerpujących czy klasycznego cennika usług radców prawnych. Przedstawiają jedynie stawki minimalne opłat za czynności radcy prawnego w sprawach z urzędu.

Minimalne stawki radców prawnych

Porada prawna, w tym porada przez Internet od 100 zł netto,
pismo przedprocesowe od 100 zł netto,
pismo procesowe od 150 zł netto,

Stosownie do treści rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r w sprawie opłat za czynności radców prawnych stawki minimalne w sprawach cywilnych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy (netto):

§ 2. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy (kwoty będącej przedmiotem sprawy)
1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1 500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1 500 zł do 5 000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5 000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł - 10800 zł;
8) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 15 000 zł;

§3.1. W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 1. do 500 zł – 60 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10000 zł – 1200 zł;
 5. powyżej 10000 zł do 50000 zł – 2400 zł;
 6. powyżej 50000 zł do 200000 zł – 3600 zł;
 7. powyżej 200000 zł – 7200 zł.

§ 4.1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:
 1) rozwód - 720 zł, a jeżeli postępowanie jest połączone z orzekaniem przez sąd o winie rozkładu pożycia - 1080 zł;
 2) unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa - 720 zł;
 3) przysposobienie - 360 zł;
 4) pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka - 240 zł;
 5) ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia - 480 zł;
 6) rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym - 480 zł;
 7) ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami - 720 zł;
 8) podział majątku wspólnego między małżonkami - stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków - 50% tej stawki;

§ 5. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych:
1) o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości - 50% stawki obliczonej na podstawie § 2;
2) o rozgraniczenie - 720 zł;
3) dotyczących służebności - 480 zł;
4) o naruszenie posiadania - 320 zł;
5) o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów - 240 zł;
6) o zniesienie współwłasności - stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez radcę prawnego, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników - 50% tej stawki;
7) związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną - 480 zł;
8) o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym - 50% stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.

§ 6. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o:
1) zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych - 120 zł;
2) stwierdzenie nabycia spadku - 120 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu - 720 zł;
3) dział spadku - stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez radcę prawnego, a w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania - 50% tej stawki.

§ 7. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o:
1) opróżnienie lokalu mieszkalnego - 480 zł;
2) wydanie nieruchomości rolnej - 720 zł;
3) wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego - stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości sześciomiesięcznego czynszu.

§ 8.1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach:
1) o uchylenie uchwały organu spółdzielni - 360 zł;
2) o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich - 1080 zł;
3) z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie - 240 zł;
4) o uchylenie wyroku sądu polubownego - 2400 zł;
5) z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego - 3600 zł;
6) o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego - 480 zł;
7) egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości - 50% stawki obliczonej na podstawie § 2, a przy egzekucji innego rodzaju - 25% tej stawki; 8) ze skargi na czynności komornika - 240 zł;
9) o wyjawienie majątku - 120 zł;
10) rejestracji spółki - 2400 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym - 1200 zł;
11) rejestracji spółdzielni - 2400 zł;
12) innych rejestracji - 1200 zł;
13) zmiany w rejestrze - 1200 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym - 600 zł;
14) o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności - 120 zł;
15) o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu - 120 zł;
16) o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa - 120 zł;
17) o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego - 960 zł;
18) o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 1200 zł;
19) o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 1680 zł;
20) o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego - 1440 zł;
21) o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 1680 zł;
22) o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy - 1080 zł;
23) o wyłączenie wspólnika - 1080 zł;
24) o rozwiązanie spółki kapitałowej - 1080 zł;
25) o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej - 300 zł;
26) o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - 240 zł;
27) o ubezwłasnowolnienie - 480 zł;
28) o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego - 360 zł.

§10.1. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:

 1. przed sądem okręgowym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
 2. przed sądem apelacyjnym – 75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.

Stawki minimalne w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia (cennik adwokatów i radców prawnych jest taki sam, bowiem obecnie radcowie prawni również mogą występować jako obrońcy w procesach karnych)

§11.1. Stawki minimalne wynoszą w sprawie objętej:

 1. dochodzeniem – 360 zł;
 2. śledztwem – 600 zł;
 3. czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 180 zł.

§11.2.

 1. przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym – 720 zł;
 2. przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 360 zł;
 3. przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym – 840 zł;
 4. przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją – 840 zł;
 5. przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym – 1200 zł;
 6. przed Sądem Najwyższym – 1200 zł.

§11.3. Stawki minimalne wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał:

 1. rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy – 720 zł;
 2. sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy – 1200 zł.

§11.4. Stawki minimalne wynoszą:

 1. za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego – 720 zł;
 2. za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym – 720 zł;
 3. za sporządzenie środka odwoławczego w przypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem – 720 zł.

§11.5. Stawki minimalne wynoszą za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego – 240 zł.
§11.6.Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego – 240 zł.
§11.7. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym i odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

12§.1. Stawki minimalne wynoszą za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego – 25% stawki minimalnej przewidzianej za obronę w sprawie, w której ta czynność ma być dokonana.

12§.2. Stawki minimalne wynoszą za udział w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego – 50% stawki minimalnej.
12§.3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opłat za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego przez pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.
12§.4. W przypadkach określonych w ust. 1-3 suma opłat za obronę lub reprezentowanie jednej osoby przez tego samego adwokata nie może przekroczyć stawki minimalnej.
§13. Stawki minimalne wynoszą za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym:

 1. w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary – 360 zł;
 2. w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary – 360 zł;
 3. w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia – 240 zł;
 4. za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających – 240 zł;
 5. za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania – 240 zł;
 6. za prowadzenie sprawy o ułaskawienie – 480 zł;
 7. za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym – 480 zł

Powyższe ceny są cenami netto - do podanych kwot należy doliczyć 23 % VAT, któremu podlegają usługi prawnicze.

Opublikowano: 31.07.2023r.

Jesteś profesjonalistą?

Zadbaj o widoczność. Zadbaj o więcej klientów. Zadbaj o swój sukces.

Zapytaj Eksperta