Kiedy przedawniają się roszczenia odszkodowawcze? Kiedy mamy przedawnienie roszczeń?

Przedawnienie roszczeń oznacza utratę możliwości uzyskania odszkodowania. Terminy przedawnienia regulują różne przepisy, zależnie od okoliczności nieszczęśliwego zdarzenia.

Przedawnienie roszczenia wiąże się z utratą możliwości uzyskania długu lub odszkodowania. Oznacza to, że jeśli np. po wypadku poszkodowany nie zgłosi się do ubezpieczyciela w określonym czasie, odmówi on wypłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, świadczenia rehabilitacyjne oraz inne należności wynikające z tego powodu.

Jakie są terminy przedawnień?

Okres przedawnienia roszczeń zależy do tego, w jakich okolicznościach doznałeś swojej szkody. Termin przedawnienia wynosi zazwyczaj sześć lat. Termin ten rozpoczyna bieg od chwili wymagalności roszczenia. Obok sześcioletniego terminu przedawnienia, jest też drugi ogólny termin przedawnienia wynoszący trzy lata. Trzyletni termin ma zastosowanie do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz roszczeń o świadczenia okresowe. Zgodnie z przepisami prawa masz 3 lata na:

 • zgłoszenie roszczenia dotyczącego naprawy szkody spowodowanej na skutek czynu zabronionego. Czas liczony jest od dnia, gdy dowiedziałeś się o zdarzeniu i osobie mającej obowiązek naprawienia powstałej szkody. Termin ten nie może jednak przekroczyć 10 lat od dnia, w którym szkoda została wyrządzona,
 • zgłoszenie roszczenia naprawy szkody osobowej i podmiotu, który ma obowiązek zrekompensowania tej szkody,
 • ubieganie się o odszkodowanie z tytułu umów ubezpieczeniowych.

Nie każde odszkodowanie przedawni się po okresie 3 lub 6 lat. Okazuje się, że masz:

 • 20 lat na zgłoszenie roszczenia, jeśli szkoda była skutkiem przestępstwa czy występku. Na zgłoszenie roszczenia jest 20 lat, licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia.
 • 2 lata na zgłoszenie roszczenia, jeśli w trakcie wypadku jest się osobą niepełnoletnią. Czas 24 miesięcy liczony jest od dnia, w którym osiaga się pełnoletność,
 • 30 dni od dnia ustąpienia z zarządu lub jego ustania o wynagrodzenie za sprawowanie zarządu i o zwrot poniesionych w związku z zarządem wydatków,
 • 2 miesiące z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki,
 • 3 miesiące z tytułu roszczeń odszkodowawczych za szkody powstałe w trakcie robót związanych z wykonywaniem urządzeń melioracji wodnych,
 • 6 miesięcy z tytułu roszczeń zwrotnych, przewoźników, do hotelu, podwykonawcy, sprzedawcy do poprzedniego sprzedawcy z tytułu rękojmi,
 • 1 rok z tytułu roszczeń z umowy przedwstępnej, przewozu, spedycji, składu, od najemcy i wynajmującego, majątkowe pasażerów, odszkodowawcze oraz za zadośćuczynienie.

Jak przerwać bieg przedawnienia roszczeń?

Przerwanie biegu przedawnienia polega na podjęciu określonych czynności zmierzających do odzyskania zaległego roszczenia. Zgodnie z art. 123 § 1 k.c. oraz art. 819 § 4 k.c do nich zalicza się:

 • każda czynność podjęta przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,
 • uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
 • wszczęcie mediacji
 • zgłoszenie zakładowi ubezpieczeń swojej szkody oraz żądania zadośćuczynienia

 

Jesteś profesjonalistą?

Zadbaj o widoczność. Zadbaj o więcej klientów. Zadbaj o swój sukces.

Zapytaj Eksperta